نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

   در یک نظام تصمیم گیری، سیاست گذاران براساس یک نظام اطلاعاتی حاوی شاخص ­های آماری تصمیم گیری می­ کنند.  اگر نظام اطلاعاتی تحت تأثیر اقتصاد زیرزمینی باشد، سیاست گذاری­ ها نیز نتایج موردنظر را نخواهند داشت، زیرا از طرفی منابع و از طرف دیگر نتایج با خطا مورد ارزیابی قرار می­ گیرند.  این بخش از اقتصاد با تأثیر گذاری بر شاخص ­های مهمی مانند توزیع مجدد درآمد، اشتغال، درآمد دولت و غیره، نهایتاً رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می ­دهد.  از این رو شناخت کامل­تر این بخش و نحوه ­ی تأثیرپذیری دیگر قسمت­ های اقتصاد از این بخش، دولت ­ها را در کنترل آثار آن کمک خواهد نمود.  در این مقاله سعی گردیده با استفاده از دادگان پانل مربوط به 17 کشور توسعه یافته OECD بین سال­ های 1994 تا 2007 تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر دیگر بخش ­های اقتصاد، به ویژه بازار نیروی کار این کشورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی جهت تسهیل در کنترل این بخش ارائه گردد.  نتایج نشان می ‏دهد که در بازار نیروی کار، نرخ مشارکت اثر معنادار و منفی و نرخ بیکاری اثر معنادار و مثبتی بر گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد داشت و بار مقررات نیز رابطه ­ی مستقیمی بر این بخش از اقتصاد بر جای می‏ گذارد.  در ارتباط بامالیات نیز، بار مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد ولی در مقابل، تغییر در بار مالیاتی اثر معناداری بر این بخش از اقتصاد کشورهای مورد بررسی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact Participation Rate and Unemployment Rateon Underground Economy in OECD Countries

نویسندگان [English]

  • Morteza Sameti 1
  • Moslem AlBooSoveilem 2

چکیده [English]

   In the decision system, policy makers decide based on an information system including statistical indexes. If information system would be based on shadow economy, the policy makers will not achieve to desired results, because information and results are subjected to estimate by error. This part of economy effects on important indexes such as income redistribution, employment, government income and finally social welfare. So study about this part of economy and how affecting other parts of economy from this will help government to control its effects.
In this paper, we have tried to analyze the effect of shadow economy  on the other parts especially labor market and tax system of a country via panel data for 17 developed countries of OECD  between 1994-2008 and then presented the suggestions to simplify the control of this part.As a consequence, in the labor market, partnership rate has significant effect negatively and unemployment rate has significant positively on expanding the shadow economy and the regulation burden have also direct effect on this part of economy. About the tax, tax burden has significant effect positively on shadow economy growth and versus change in tax burden of these countries doesn’t have significant effect on this part of studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow Economy
  • labor market
  • tax
  • Panel data
  • OECD countries Economic Growth