نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین بخش‌های اقتصادی (خدمات، کشاورزی و صنعت) در دوره ­ی 2004-1980 پرداخته‌ شده است، در این مطالعه با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون برداری (VAR)، اثرات متقابل و پویای بخش ­های مورد نظر روی یکدیگر بررسی شده است.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در سال‌های مورد نظر، بخش‌های اقتصادی در ایران کاملاً مکمل یکدیگر بوده ­اند و رشد هر کدام از بخش‌ها مستلزم رشد بخش دیگر بوده است.  همچنین، این نتایج رابطه ­ی متقابل بین بخش صنعت و کشاورزی را بسیار قوی ­تر ارزیابی کرده­ اند، به طوری که رشد بخش کشاورزی در دوره‌های آتی سبب رشد بخش صنعت و خدمات می‌شود.  این واقعیت برای سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.  این نتایج همچنین لزوم استفاده از استراتژی‌های رشد متوازن بین بخش‌های اقتصادی در ایران را نمایان می‌کند، به طوری‌که رشد هر کدام از بخش‌های اقتصادی در ایران مستلزم رشد بخش­ های دیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Dynamic Interrelation of Value Added in Economics Sectors of Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Emadzadeh 1
  • Hassan Daliri Cholabi 2

چکیده [English]

In most growth theories, economists have been searching ways of faster economic growth to emphasize interrelation sector. In this paper, we have surveyed the interactional relationships among economic sectors (services, agriculture and industry) in period 1980 - 2004. We have used vector autoregressive models (VAR) to estimate their dynamic interrelation effects on each other. The result is that these sectors are complementary in Iran and the growth of each sector relates to other sector's growth. Also, the relationship between agriculture and industry sector is of most importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value added
  • VAR
  • Agriculture
  • Industry
  • services