نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بخش عمده­ ی درآمد ایران، درآمدهای حاصل از نفت است.  نوسانات زیاد این درآمدها، تراز تجاری کشور را در طول دهه ­های اخیر با نوسانات زیادی مواجه کرده است.  این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه ­های موقت و دائمی درآمد ملی واقعی، به بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه­ ی تراز تجاری کشور ایران در دوره ­ی 86- 1369 می ­پردازد.  با استفاده از تکنیک بلانچارد کوا  تکانه ­های درآمد به دو جزء تکانه‌های دائمی و موقت تجزیه شده ­اند.  با به کارگیری مدل "خودتوضیح برداری ساختاری"  (SVAR) اثر این دو جزء تکانه بر تراز تجاری کشور بررسی گشته است.  نتایج تخمین مدل نشان می ­دهد که تکانه ­های موقتی درآمد، مهمترین منبع تغییرات در تراز تجاری هستند.  نتایج به دست آمده، کاملاً با مدل ­های اقتصاد کلان در زمینه ­ی تراز تجاری سازگار هستند.  در حالی که تکانه ­های موقت درآمد، عامل اصلی تغییرات در تراز تجاری هستند، تکانه ­های دائمی درآمد، در توضیح تغییرات تراز تجاری کشور نقش مهمی ایفا نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trade Balance and Income Shocks: Experience of Iran

نویسندگان [English]

  • Hossain Akbarifard 1
  • Mohammad Sajad Koushesh 2

چکیده [English]

Iran is one of the oil exporter countries that the major part of its income is revenue of the oil. Trade balance in Iran was fluctuating too much in the past decade. This paper investigates the major sources of changes in the trade balance of Iran with an emphasis on the difference between permanent and transitory disturbances to income. Applying Blanchard-Quah technique, we classified income shocks in two groups, permanent shocks and transitory shocks and we have investigated the impacts of these shocks on the trade balance. The findings support the hypothesis that transitory disturbances to income are the main determinants of changes in the trade balance. These results seem to be fairly consistent with inter-temporal models of trade balance, which demonstrate transitory shocks to income as the main source of variations in the trade balance. These results do not seem to support the idea that productivity shocks alone generate most of the variation in the trade balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade balance
  • Transitory and permanent shocks
  • Blanchard- Quah technique
  • SVAR econometric model