نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

صنعت برق به دلیل نقش زیر­بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره­ وری در آن از اهمیت فوق­ العاده ­ای برخوردار است.  بخش تولید برق (نیروگاه ­ها) مهمترین و در عین حال سرمایه ­برترین بخش در صنعت برق می ­باشد.  بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ­ها، هدف مقاله ­ی تجربی حاضر، اندازه ­گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره­ وری طی سال­ های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده­ ها و شاخص مالم­ کوییست است.   نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ­ها تحت فرض بازده­ی ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 4/76 و 8/92 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را روی ناکارایی فنی دارد.  رشد بهره وری تمام نیروگاه ­های مورد نظر طی سال ­های مورد بررسی به طور متوسط معادل 5/1 درصد بوده است و تأثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره ­وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Technical Efficiency and Productivity in Steam, Gas and Compound Cycle Power Plants

نویسندگان [English]

  • Ali Emami Meibodi 1
  • Morteza Afghah 2
  • Mohammad Hosein Rahmani sefati 3

چکیده [English]

Electrical industry has strong effect and is dynamic industry  because of it,s infrastructural role and it,s relationship to effective factors of economic growth. Increasing efficiency and productivity are significant consideration electrical industry. Electrical production entity (power plants) is important and also most investing entity of electrical industry. Therefore according to importance of power plants, aim of this empirical paper is that to measure thechnical efficiency in year 2008 and productivity during years 2003-2008 for 26 thermal power plants of iran by Data Envelopment Analysis (DEA) method and Malmquist Index. These results explanate the under assumption of constant returns and variable in year 2008, average amount of technical efficiency of power plants was 76.4 and 92.8 respectivity and Scale inefficiency has the maximum impact on the technical inefficiency. On average the productivity growth in all of selected power plants was equal to 1.5 percent during years 2003-2008 and it was the most influential factor in productivity of technological change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Technical Efficiency
  • Productivity
  • Malmquist Index
  • Electrical Power Plants