نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه اهمیت آزاد سازی ­های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست.  در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه­ ی مالی تاکید می ­شود.  با این حال، توسعه ­ی مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزاد سازی مالی امکان پذیر است.  این مطالعه اثرات توسعه ­ی مالی را از طریق اندازه گیری شاخص ­های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می­ کند.  همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزاد سازی مالی مانند آزاد سازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت­ ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می­ نماید.  در صورتی که خصوصی سازی بانک ­ها به عنوان توسعه­ ی مالی تلقی شود، چگونه می­ تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد.  برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده ­های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384-1363 از روش­ های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می ­شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت توسعه ­ی مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد.  نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزاد سازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ­ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Financial Liberalization and Development on Iran’s Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • Morteza Sameti 1
  • Yaser Abbaslou 2
  • Fereshte Eshraghi Samani 2

چکیده [English]

Today, economic liberalizations and national and global markets have been quite significant in sustainibility of economic growth. Indeed, financial development relies on an efficient bank system, arising from competitiveness and financial liberalization. This study evaluates effects of financial development, through measuring various indices, on Iran’s economic growth. It also raises questions: what is the effect of financial liberalization on the country growth if the country’s financial system experiences a specific scenario of financial liberalization, like interest rate liberalization and its convergence toward price changes? How does privatization in banking system affect the country’s economic growth? To approach these ends, we use econometric methods (such as ARDL and ECM) and data of Iran’s banking system as well as other macroeconomic variables over 1984-2005. This allows us to explore empirically both short and long-run effects of financial development on the countryُs economic growth. The expected results confirm the significant and positive effects of interest rate convergence and privatization of the banking system on the country’s economic growth, particularly in the long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Financial liberalization
  • Privatization
  • Economic Growth
  • Iran’s banking system