نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع)

2 استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع)

چکیده

   میزان و نوع دخالت دولت در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه­ ی اخیر در میان اقتصاددانان است.  توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است.  فرضیه­ ی اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می ­گذارد.  در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارائه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص ­های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسائل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص ­های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385-1348 توسط مدل ARDL  مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه ­ی دولت در بُعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص ­های توزیع درآمد و افزایش اندازه ­ی دولت در بُعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ­ها شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Possessive and Governing Roles of Government on Income Distribution via ARDL Model: A Case Study on Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadiqi Shahdani 1
  • Kamran Nadri 2
  • Vahhab Qelich 3

چکیده [English]

   The kind and scale of intervention government in economy and manner of its effecting on macro economic factors, have discussed ever between economists in recent decades.
Income distribution topic is one of the important economic-social topics that said effects evaluating on that, creates the general goal of this research. So difference between kinds of intervention government in economy (possessive & governing) creates different effects on society income distribution, is the main hypothesis of this research.
First the subjective principles are expressed in this research, and then proximate indexes of possessive role and governing role of government in economic topics are derivated. Thenceforth by some income distribution indexes, effects kinds of these different government roles on Iran income distribution in time series 1979-2006 via ARDL model are regressed.
The result of this research shows that increasing the governing role of Government and decreasing the possessive role of Government, improve the income distribution indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Income Distribution
  • governing role
  • possessive role
  • ARDL model