نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

 اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه­ های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ‏ها و فعالیت‏ های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه‏ ی سرمایه‏ گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه­ های توزیعی(ARDL) و داده ­های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ‏ی 85-1371 اثر سرمایه‏ گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ‏ها و تجزیه ‏ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه‏ ی مثبت و معنی­ داری بین رشد اقتصادی و سرمایه­ گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه ‏مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه ‏گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه ‏گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه ­گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Housing Investments and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Gholizadeh 1
  • Hojat Akbarian 2

چکیده [English]

Since the housing investment is used as a political tool with intended effects on other areas of the economy than the housing market, in hence, this study try to investigate the relationship between housing investment and economic growth using econometrics techniques and using auto regressive distributed Lag. (ARDL), approach and quarterly data from 1371:1-1385:4 for Iran. Following this, using granger causality analysis, this paper examines the interaction between housing investment and economic growth. Therefore, this research finds significant and positive relationship between housing investment and economic growth in short run and long run in Iran. Result of granger causality approach showed bidirectional causality between housing investment and economic growth.  The result of CUSUM and CUSUMSQ test also indicate that the long run relationship is stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing investment
  • new construction
  • Economic Growth
  • ARDL
  • Granger causality