نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در چندین دهه ‏ی اخیر، سرمایه ‏گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله‏ ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست‏گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ‏ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ‏ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی ‏شده است.  نمونه ‏ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره­ ی 06 - 2000  است.  نتایج برآورد مدل نشان‏ دهنده‏ ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است.  بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده­ ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ‏ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ‏ی انسانی و به طور غیر  مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ‏ی سرمایه‏ گذاری حاصل شده است.  بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست‏ های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ‏ی اقتصادی، زمینه ‏های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Gender Equality in Education on Economic Growth in Developing Countries (1990-06) Simullaneous Equation Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vaez Barzani 1
  • Raziyeh Hatami 2

چکیده [English]

Whithin recent decades, investment in women's education and gender equality are important subjects that economists and policymakers are interested in. Eduacational gender inequality impacts negatively on human capital and therefor economic growth. Using simullaneous equation model and seemingly unrelated regressions (SUR) method, this paper investigates the direct and indirect impact of gender equality in education on economic growth. The sample includes developing countries over period 2000-2006. The results indicate that gender equalities in education have a statistically significant positive effect on economic growth. The results suggest that gender equality in education helps to promote economic growth directly in increasing human capital accumulation and indirectly in raising investment, in population growth planning. So, it's required that developing countries provide the promotion of educational gender equality by considering the role of women in economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender equality in education
  • Economic Growth
  • Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
  • developing countries