نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه‏ های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه‏ های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب‏ترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون ‏های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است.  استفاده از روش ­های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ­ی نااطمینانی جدای از اقتصاد سنجی کلاسیک دارای اهمیت است.  یکی از این روش ‏ها متوسط‌ گیری بیزی از برآوردهای کلاسیکی است.  در این مقاله با استفاده از این روش، اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی در قالب 7 نظریه ‏ی رشد اقتصادی، برای79 کشور جهان در دو گروه کل کشورها و کشورهای غیرتوسعه یافته (52 کشور) برای دوره‏ ی 2006-1970 بررسی شده است.  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه ‏های مختلف کشورها می‌توانند متفاوت باشند.  بر این اساس نمی‌توان گفت نظریه‌های مختلف رشد اقتصادی برای گروه ‏های مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاری متغیرهای جایگزین برای هر یک، نتایج مشابهی بر رشد اقتصادی آنها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Determining Economic Growth in Various Groups of Countries (A New Approach to Determining Factors of Economic Growth)

نویسندگان [English]

  • Asadollah Jalalabadi 1
  • Javid Bahrami 2

چکیده [English]

Due to uncertainty in economic growth concepts, existence of various proxies for effective factors on economic growth, and lack of indication of the most appropriate econometric model for investigating effective variables on economic growth, the empirical growth regressions have always faced uncertainty. To investigate this phenomenon, we should move from the classical econometrics towards the approaches which can appropriately deal with uncertainty. One of these approaches is the ‘bayesian averaging of classical estimates approach’ which has been used in this article to investigate the efficacy of effective factors on economic growth through 7 different economic growth theories, for 79 countries across the world which are divided into two groups of 'all countries' and 'undeveloped countries' (52 countries) during 1970 and 2006. The research findings indicate that the effective factors on economic growth of different groups of countries can be different from one another. On the same basis, it is not possible to conclude that various economic growth theories for different groups of countries obtain similar results, regarding the effectiveness of proxies on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayesian Model Averaging
  • Economic Growth
  • Uncertainty
  • robustness
  • posterior inclusion probability