نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می­ دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره­گیری از مزیت­ های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه‏ ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده‏ ی تجارت خارجی به وسیله ‏ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه‏ مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این‏ رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره­ ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت ­های نسبی بر واردات منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Demand Function of Import in Iranian Economy for the Period, 1353-86

نویسندگان [English]

  • Yadollah Dadgar 1
  • Rouhollah Nazari 2

چکیده [English]

This fact has ever been proved that involving in global markets does have its own potential advantages for developing countries, especially in 4 recent decades. Monopolizing the oil exporting and controlling the main parts of foreign trade by government sector in Iran, has led to a problematic circumstances in Iranian economy. Hitherto ,this paper is going to investigate the demand function of import in Iranian economy by employing auto regression model for a 33 years period (1974-2007, equivalent to 1353-1386). In this study the impact of GDP ,both with and without petroleum  has been analyzed.  One result of this research indicates that the relationship of GDP without petroleum and oil revenue from one hand and the Iranian import from other side is positive. Nevertheless the impact of relative prices on import is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Import
  • GDP without petrol revenue
  • relative prices
  • Oil Revenue
  • vector auto regression