نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناسی ارشد موسسه پژوهشهای برنامه ریزی- اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

5 مدیر گروه سیاستهای حمایتی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

هدف کلی مقاله­ ی حاضر، مطالعه ­ی چگونگی تأثیر سیاست­ های پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب انتظارات عقلایی طی دوره­ ی زمانی 85-1352 است.  در همین راستا، ابتدا با بهره گیری از روش پسران و شین، وجود رابطه­ ی بلند مدت میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته­ ی نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ تورم بررسی گردیده و سپس روابط بلند مدت با استفاده از الگوی ARDL به دست آمده است.  روابط کوتاه مدت نیز با استفاده از فرآیند هندری و آزمون فرضیه ­های پیاپی تعیین گردیده است.  نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نوسانات تورمی، تغییرات شاخص قیمت (تورم) است.  همچنین به استناد نتایج، در چارچوب انتظارات عقلایی تحلیل میزان تأثیر نرخ ارز و تورم بر یکدیگر امکان پذیر نیست.  از آنجا که دو معیار سیاستی بانک مرکزی (ذخایر بانک مرکزی به کل اعتبارات داخلی و اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت) در بلندمدت و کوتاه مدت، تأثیر قابل ملاحظه­ ای بر نرخ ارز و تورم نشان دارند، در نتیجه برای ایجاد ثبات اقتصادی، انتخاب سیاست­ های پولی مناسب توسط بانک مرکزی نقش به سزایی در ثبات این متغیرها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship Monetary Policies and Economic Fluctuations in Iran (Rational Expectation Frame)

نویسندگان [English]

  • Narges Khajeh Roshanayi 1
  • Nasser Shahnoushi 2
  • Yadolla Azarinfar 3
  • Roya Mohammadzadeh 4
  • Afshin Amjadi 5

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate impacts of monetary policy on macroeconomic variables and fluctuations with methods such as Rational Expectation (Azam theory), Pesaran and Shin and Hendry during 1973-2006.
The results show that analyzing the impacts of real effective exchange rate(reer) and inflation rate(inf) in rational expectation framework  isn’t possible. Both central bank policy tools have great impact on reer and inf (long run & short run). So choosing a good and suitable policy is very important for macroeconomic stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • macroeconomic stability
  • rational expectation Iran