نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

   در چارچوب اقتصاد کلان، یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دست­یابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور، مقاله­ ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه ­مدت تکانه ­های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ­ی 86-1342، بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده نشان می ­دهد که تأثیر تکانه­ های مالی بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است، ولی تأثیر تکانه­ های پولی در این دوره معنی ­دار نیست. نظر به اینکه افزایش 10 درصدی در تکانه­ های مثبت مخارج دولت، رشد اقتصادی را در کوتاه ­مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزایش می ­دهد، رابطه­ ی بلندمدت و کوتاه­ مدت بین سیاست مالی و رشد اقتصادی بی­ کشش است. معنی ­دار بودن ضریب تعدیل نشان می ­دهد که تأثیر تکانه ­های مالی- نفتی بر رشد اقتصادی، عدم تعادلی است و سرعت استهلاک سالیانه آن حدود 2/53 درصد می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Long Term Fiscal-Monetary Shocks on the Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Farazmand 1
  • Morteza Afghah 1
  • Javad Aghajeri 2

چکیده [English]

From a macroeconomics point of view, achieving economic growth and stability are two main targets of demand-management policies. Thus, this paper is aimed at examiningthe long term and short term relationship between fiscal and monetary shocks and economic growth in Iran during 1342-86 (1963-2007) periods. Using Auto-Regressive Distributed Lag models, estimated parameters show that in the long term, there is a asymmetric relation between fiscal shocks and economic growth. However, long term relation between monetary shocks and economic growth is not significant. As a 10 percent increase in positive government expenditure shocks leads to less than 10 percent increase in long term and short term economic growth, the long and short term relations between fiscal policy and economic growth is inelastic. Further, the ECM coefficient (0.532) reveals that the relationship between fiscal and oil shocks and economic growth is unbalanced and the annual depreciation speed is 53.2 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal shocks
  • money shocks
  • economics growth