نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

چکیده

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاست ­ها و شوک­ های برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می­ شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص ­های مربوط به پس­انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس­انداز و نیز سطح و ترکیب آن می ­شوند.  تغییر در پس ­انداز خانوار نیز در نتیجه ­ی اعمال این سیاست ­ها می­ تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر گذار باشد.  بنابراین، در این مقاله تأثیر پس­انداز خانوار بر سرمایه ­گذاری و مصرف در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در ایران بررسی می ­شود.  بدین منظور از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده است که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است.  در این مطالعه بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده ­های سال 1383 شده است.  نتایج حاصل از حل مدل ایستا بیانگر وجود رابطه­ ی معکوس بین پس­انداز و مصرف خانوار و همچنین رابطه ­ی مستقیم بین پس­انداز خانوار و سرمایه ­گذاری می­ باشد و نتایج حاصل از حل مدل پویا وجود رابطه­ ی مستقیم بین پس­انداز خانوار با سرمایه ­گذاری و مصرف خانوار را تأیید می­ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impact of Household Saving on Investment and Consumption in Iran (A CGE Model)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahraki 1
  • Davood Behbudi 2
  • Simin Ghaderi 3

چکیده [English]

Economic fluctuations, endogenous and exogenous shocks led to extensive change in households saving indexes. Change of households saving can also influence on macroeconomic variables. Thus in this study investigated a Computable General Equilibrium (CGE) models. Therefore, the researchers used Static and Dynamic General Equilibrium Models applying the Mixed Complementary Problems (MCP) method with two scenarios. In the first scenario, marginal propensity to households saving increased twenty percent, but in the second scenario it decreased by the same rate. Furthermore, in this study, the researchers developed a Social Accounting Matrix (SAM) for Iran in 2004.. In the base of research we got follow results: There is an inverse relationship between households saving and consumption in static model and there is a direct relationship between them in dynamic model. Also there is a direct relationship between households saving and investment in static and dynamic models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household saving
  • investment
  • Consumption
  • computable general equilibrium models (CGE)