نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

عکس العمل واحدهای اقتصادی در قبال تغییرات منظم و پایدار یک متغیر، با هزینه­ ی کمتر و اطمینان بیشتر صورت می­ گیرد.  اما زمانی­ که این تغییرات به صورت ناپایدار و نامنظم شکل می­ گیرند، شرایط نامطمئنی را ایجاد می­ کنند که تحت این شرایط تصمیمات اقتصادی با مخاطره و هزینه ی بیشتری همراه خواهند گردید.  از این­ رو شناسایی روند حرکتی متغیرهای اقتصادی چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعدیل تأثیر آنها بر سایر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می ­باشد.  تورم و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی از جمله این موضوعات به شمار می­ رود.  مطالعات تجربی انجام گرفته در دهه ­های اخیر با تفکیک جزء دائمی و منظم تورم از جزء موقتی و ناپایدار آن به نتایج قابل توجهی دست یافته ­اند که بر اساس آن توانسته ­اند راهنمایی­ های لازم برای سیایستگذاران اقتصادی جهت کنترل تورم و همچنین پیش بینی و تعدیل آثار آن بر عملکرد اقتصادی ارائه نماید.  در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ کالمن و به کارگیری داده ­های سالیانه بین سال­ های 1384-1340 به تفکیک جزء دائمی و جزء موقت تورم اقدام گردید.  سپس در چارچوب مدل ARDL تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از این بررسی نشان می ­دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت تقاضا برای سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می ­دهد.  اما افزایش جزء دائمی تورم تنها در بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می ­دهد.  بر این اساس سیاست­ های پولی و مالی که با هدف گذاری تعدیل تورم طراحی می­گردند باید به گونه­ ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه گذاری به جای نگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Core Inflation and its Effect on the Private Investmentin Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hadian 1
  • Reza Vaham 2

چکیده [English]

The aim of this paper is twofold, one of them is to measure the permanent (core) and temporary components of  inflation in the context of  the  Iranian economy during the period 1961–2006. The other is to estimate the impact of  each component of inflation on the private investment in short-run and long-run. To do so, first we use  kalman filter method to decompose the actual inflation in to permanent and temporary inflation, then an ARDL model employed to estimate the effect of  permanent and temporary inflation on private investment. The results show that the temporary inflation negatively influences the investment in short-run, but in the long-run it has no effect.  Also these results indicat that an  increasing the core inflation in  long-run reduces the private investment, but in the short-run it has no effect. Therefor,the monetory and fiscal policies which are designed to adjust the inflation must be used in such manner that control the inflation but not negativly affect the economic performanc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s economy
  • core inflation
  • inflation
  • investment