نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران

چکیده

توسعه­ ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر‌نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ­ی صادرات غیر‌نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه‌ریزان کشور قرار داشته است.  با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می ­تواند مشکلاتی در امر برنامه­ ریزی توسعه ی کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره ­ی 86- 1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه ­های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه ­ی مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی­ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی­ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی­ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد.  کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 99/7، 2/15 و 83/0 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 44/2، 64/4 و 25/0 است.
طبقه­ بندی JEL:
C13 ،C51 ،F14 ،F31[1] Auto regressive distribiuted lag

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Factors Affecting Instability of Non-Oil Exports Exchange Revenues in Iran

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Fakhrai 1
  • Hamide Ahmady 2

چکیده [English]

So far Iran economic development has been dependant on oil and gas exchange revenues. Meanwhile in recent years the volume of Iran non-oil export has increased and share of industrial commodities in export rose up. Development of non-oil export and reduction of government reliance on oil exchange revenues has been constantly emphasized by country’s planners. With regard to growing importance of non-oil exports to compensate for reduction in oil exports in the future, Instability of non-oil exports exchange earnings can cause some problems in country’s development planning. Using ARDL method, in this research factors affecting instability of Iran non-oil export revenues during the 1350-1386 period has been studied. The results of the study shows that in the long and short run there is a positive relationship between geographic concentration, instability of effective exchange rate and instability of oil export exchange revenues, with instability of non-oil export exchange revenues in Iran. The elasticity of non-oil export exchange revenues with aforementioned variables are 7.99, 15.2, 0.83 in the long run and 2.44, 4.64, 0.25, in the short run respectively.
 
JELclassification: C13, C51, F14, F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-oil exports
  • instability of non-oil export revenues
  • geographic concentration
  • commodity concentration
  • effective exchange rate