نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش­ های مطرح در زمینه­ ی تأمین مالی پروژه­ های سرمایه­ گذاری است.  به ­کارگیری این نوع سرمایه ­گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه­ ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه­ ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می ­کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ­ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به ­عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه ­های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی ­تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ­ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه­ ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ­ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است.

طبقه ­بندی JEL:
C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Foreign Direct Investment in Iran with Emphasis on Exchange Rate Fluctuations

نویسندگان [English]

  • Bahram Sahabei 1
  • Ali Ghanbari 1
  • Ali Shafiei 2

چکیده [English]

Foreign direct investment (FDI) is one of the best methods for financing the investment projects.  In addition this type of investment is used for other goals, like: technology promotion, development skills and management for enhancing the quality of domestic labor, export market development, increasing domestic production standards, increasing economic growth and improving the welfare of the people and also for moving toward a market economy. The main purpose of this paper is to investigate relationship between uncertainty of real exchange rate and foreign direct investment (FDI) in Iran during the period 1979-2008.  To this end, first the index of uncertainty of exchange rate due to real exchange rate fluctuations was estimated using the generalized auto regressive conditional heteroskedasticity (GARCH)  model and considered as an proxy variable for uncertainty of real exchange rate. Then the relationship between uncertainty of real exchange rate and FDI was estimated using the auto-regressive distributed lag (ARDL) with Schwartz-Bayesian criterion. The results showed that fluctuations of exchange rates has no effect on FDI.  FDI has an inverse relation with inflation, lagged exchange rate and lagged capital stocks and  has a direct relation with the index of good governance and human resources. The long run relation for FDI has been confirmed by the results.
 
JEL classification:C13, C22, C51, E31, F31, F39, G38, H11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuations
  • foreign direct investment
  • ARDL
  • GARCH