نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم ­انداز و برنامه­ های توسعه­ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه­ ای برای کاهش وابستگی بودجه ­ی دولت به درآمد­های نفتی تعیین شده است.  از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه ­ی پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده است.

 طبقه بندی JEL:
C61 ،H21 ،H60 ،Q38

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tax Optimal Path Determining to Reduce Government Budget Dependence on Oil Revenues

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Abbasian 1
  • Tayebeh Khatami 2

چکیده [English]

Reducing government budget dependency on oil revenues is one of the Iranian twenty- year vision (Iran vision 1404) document goals and also fourth and fifth economic-social development plan targets in Iran.  Therefore, to reduce government budget dependency on oil, the best way is to increase tax revenues as the best alternative. In this study, the Bellman equations were used to determine the optimal path for tax revenues in order to reduce the budget dependency. The main objecfives the study were to obtain the optimal tax path for government public expenditure in the final year of Iran vision 1404, and also to finance government current  expenditure by tax revenues in the last year of fifth economic-social development plan.
 
JELclassification: C61, H21, H60, Q38

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Revenues
  • Oil Revenues
  • Dynamic programming
  • bellman equation