نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بر اساس تجربه­ ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه­ ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می ­شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ­ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره­ ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.  اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ­ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می­ تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است.

 طبقه بندی JEL:
C22 ،O10 ،O40

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Structural Changes on GDP in Iran: with emphasis on product, Export and Labour Productivity

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Ahangari‌ 1
  • Azin Khoramzadeh 2

چکیده [English]

In view of historical experiences and theorical studies, economic structural changes can effect economic growth through improving utilization of resources along with the main factors, i.e. capital and labour. This paper studies the role of economic structural changes using the share of manufacturing sector in GDP and in total export, as well as the ratio of labour productivity in manufacturing sector to agriculture sector. The results showed that the share of manufacturing sector in GDP and in total export, have negative affects on economic growth. These results are consistent with of historical experiments in industrialized and new industrialized countries. The results also showed that the ratio of labour productivity in manufacturing sector to agriculture sector has a positive affect on economic growth in Iran.
 
JEL classification:C22, O10, O40
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic structural changes
  • Economic Growth
  • ARDL
  • Iran