نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مقاله تحلیل رفتار مصرفی بلندمدت است که می ­تواند در جهت درک بهتر رفتار مصرفی و نیز بینش درست درباره ­ی اثر بخشی سیاست­ های پولی در ایران استفاده شود.  در این مطالعه مصرف به­ صورت تابعی از درآمد و قیمت ­های سهام تصریح و از روش هم جمعی نامتقارن استفاده شده است. آزمون ­های هم جمعی، وجود رابطه­ ی بلند مدت بین مصرف و عوامل تعیین کننده ­ی آن را نشان داد. در کوتاه مدت نیز اثرات علّی تغییر قیمت سهام روی مصرف تأیید شد و نتایج نشان داد که شوک ­های منفی پس از چهار دوره اصلاح و اثر ثروت به کلی از بین می ­رود. در مقابل، زمانی که شوک ­های قیمت سهام باعث انتقال مصرف به بالای روند بلندمدت شده است، اثر ثروت در رفتار مصرفی ایرانیان به اثبات می­ رسد.  به بیانی دیگر، مصرف چسبنده به بالا است و شوک ­های مثبت ناشی از نوسانات قیمت سهام اصلاح نمی ­شوند. بنابراین چنانچه سیاست­ های پولی انبساطی اجرا شود، می­ تواند منجر به افزایش تولید کل اقتصاد شود.

طبقه­ بندی JEL:
C22 ،E21

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Wealth Effect on Private Consumption Expenditures Using Asymmetric Cointegration Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Montazer-Hojat 1
  • Belghes Bavarsad 2
  • Masoumeh Mousaei 3

چکیده [English]

   The objective of this study is the analysis of long-term consumption behavior which can be used for a better understanding of consumption behavior and for a proper view of the effectiveness of monetary policy in Iran. In this study, consumption has been expressed as a function of earnings and stock prices and, also, asymmetric cointegration method has been used. Cointegration tests have proved the long-term relationship existing between consumption and its determinants. In the short-run, also, the causal effects of the stock price change on the consumption were confirmed and the results showed that the negative shocks are corrected after four periods and the wealth effect is totally lost. In contrast, when the stock price shocks cause consumption shift upward the long-term trend, the effect of wealth on the Iranian people consumption behavior is proved. In other words, consumption attaches upward and the positive shocks due to stock price shocks are not corrected. Therefore, the implementation of the expansionary monetary policy may lead to increased total economic production.
 
JEL classification:E21, C22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • asymmetric cointegraion
  • wealth effect
  • Monetary policy
  • Iran