نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

چکیده

     در مقاله ­ی حاضر، یک مدل رگرسیون فازی برای صنایع انرژی‌بر ایران برآورد شده است.  برای این منظور در ابتدا مقادیر فازی مشاهدات شدت انرژی بر اساس الگوریتم به حداقل رساندن اصل آنتروپی (MEPA) محاسبه و سپس بر پایه­ ی یک مدل بازگشتی سه معادله‌ای پارامترهای رگرسیون فازی شدت انرژی تخمین زده شده است. به­ علاوه، با استفاده از یک مدل پویای تعدیل جزئی، توابع عضویت در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای هر یک از ضرایب متغیر‌های توضیحی در رگرسیون فازی استخراج شده است. نتایج برآورد نشان داد که مقادیر تأخیری شدت انرژی تنها عاملی است که بر رفتار شدت انرژی دارای تأثیر مثبت بوده است، در حالی که سایر متغیرهای توضیحی از جمله قیمت انرژی، ارزش افزوده، نمره ­ی کارایی فنی اثر منفی بر روی روند شدت انرژی در دوره­ ی 86-1361 داشته‌ اند. علاوه بر این، نتایج برآورد نشان داد که زمینه‌های مناسب پتانسیل صرفه جویی در بخش­ های صنعتی ایران وجود داشته که عمدتاً از شدت خالص انرژی در کوتاه مدت ناشی شده است.

طبقه ­بندی JEL:
D24 ،C23

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating a Fuzzy Linear Regression For Energy Intensity in Iranian Industrial Sector

نویسنده [English]

  • Ebrahim Heidary

چکیده [English]

   In the present study, a case of fuzzy regression model was estimated for Iranian industrial energy intensity. To do so, at first the trapezoidal fuzzy values of energy intensity observations were calculated based on the Minimizing Entropy Principle Algorithm (MEPA) and then a tripled recursive model was estimated for fuzzified energy intensity. Because of application of the partial adjustment model, we explored the short-run and long-run membership functions for each of the explanatory variable fuzzy coefficients. The estimation results show that the lagged energy intensity values are the only factor which has a positive effect on the industrial energy intensity attitude, whereas other explanatory variables including energy price, value added share and technical efficiency score have negative effect on energy intensity trend in the period 1982-2006. Moreover the estimation results indicated the numerous potential energy saving in Iranian industrial sector which is mainly emerged from pure energy intensity in short-run.
 
JEL classification:C23, D24

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy sets
  • Fuzzy Regression
  • fuzzification
  • Energy Intensity