نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست­گذاری اقتصادی، بررسی رابطه­ ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ­ها، سیاست­ های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان­ های مختلف کشور و تعیین تفاوت­ های استانی رابطه­ ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده­ های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داده­ های پانل، ضرایب اوکان 28 استان کشور برآورد شده است. بر اساس برخی از نتایج، قانون اوکان در 10 استان کشور برقرار و نسبتا با ثبات بوده است. در 12 استان کشور قانون اوکان برقرار نبوده است. در بقیه­ ی استان ­ها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار نبوده است. همچنین، نتایج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرایب اوکان در استان­ های مختلف از لحاظ آماری بوده است.

طبقه ­بندی JEL:
C13 ،C22 ،E24

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Hybrid Model for Forecasting Daily Urban Water Demand

نویسندگان [English]

  • Kiumars Shahbazi 1
  • Zahra Talebi 2