نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی فردوسی مشهد

4 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

5 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در هر دوره­ ی زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی از سیاست ­های پولی و مالی خاصی استفاده می­ شود. از این رو، میزان تاثیرگذاری سیاست­ های پولی با توجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده متفاوت است. مسأله ­ی مهم، تاثیر سیاست های پولی بر سایر اجزای اقتصاد است. یکی از کانون­های تاثیرگذاری سیاست­ های پولی در اقتصاد، نرخ ارز است.  در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیرگذاری سیاست­ های پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره ­ی 86- 1338 و با بهره ­گیری از روش خود توضیحی با وقفه ­های توزیعی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بلندمدت متغیر سیاست پولی تاثیر مثبت و معنی ­دار و درآمد ملی تاثیری منفی و معنی­ دار بر نرخ ارز داشته است. تاثیر متغیرهای نوسانات ناپایدار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده بر نرخ ارز، از لحاظ آماری معنی­ دار نبوده است. در کوتاه مدت سیاست پولی با یک وقفه و جزء نوسانات ناپایدار نرخ ارز تاثیری مثبت و معنی­ دار بر نرخ ارز داشته­ اند. درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر منفی و معنی­ دار بر نرخ ارز داشته است.

طبقه بندی JEL:
F31 ،G14
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Monetary Policy and Exchange Rate in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hoshmand 1
  • Mohammad Daneshnia 2
  • Saleh Shahrivar 3
  • Azam Ghezelbash 4
  • Zohreh Eskandari Pur 5

چکیده [English]

In any period of time and economic condition, specific monetary and fiscal policies are used. Hence the influence of monetary policy depending on the adopted monetary instruments, is different. But the important issue is the impact of monetary policy on other parts of the economy. One of the foeffective factor monetary policy is exchange rate. The aim of this study is to examine the relevance and effectiveness of monetary policy on exchange rates using annual time series of 1989-2007 and auto regressive distributed lag method (ARDL). The results of this study indicated that the effect of monetary policy on exchange rates is positive and significant in the long term. National income have a significant negative impact on exchange rates. While the impact of unstable fluctuations of exchange rates and consumer price index on the exchange rate are not significant. In short term, monetary policy after one lag period and unst exchange rates. Unstable flactuation of exchange rate have significantly positive effect on exchange rates, while national income and consumer price index have significantly negative effect on exchange rates.
 
JEL classification:F31, G14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • Exchange Rate
  • auto regressive distributed lag method (ARDL)
  • Iran