نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

چکیده

   در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه­ ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم­انباشتگی تابلویی طی دوره­ ی زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به­ دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه ­ی پول دارای تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این ­رو، توصیه­ ی سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به ­خصوص برای ایران اتخاذ سیاست­ های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد. 

طبقه بندی JEL:
C13 ،E52 ،E59 ،F31

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Monetary Approach to Exchange Rate in the Selected Persian Gulf Countries in Comparison with the OECD Countries

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • Hassan Hosseinzadeh 3

چکیده [English]

In this paper, the monetary approach to exchange rate was analyzed through panel cointegration method for the selected Persian Gulf countries in comparison with Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) countries for the period of 1989-2005. For this purpose, we apply monetary flexible price model. The results suggested that the establishment of monetary approach to exchange rate in both group of countries and supported the existence of a cointegration relationship among the variables. Moreover, according to different economic structure of both groups of countries, the severity efficacy of variable to exchange rate is different. The results also showed that GDP with negative effect has greatest influence on the change of exchange rate. This implies that adaptation of proper policy to increase GDP not only cause to decline exchange rate, but also has positive effects on GDP. Other variables which determine the trend of exchange rate are money supply and expected inflation rate.
 
JEL classification: C13, E52, E59, F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary model
  • Exchange Rate
  • Persian Gulf countries
  • OECD Countries
  • panel cointegration