نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق

چکیده

پژوهش حاضر به تعیین قیمت برق بعد از خروج بازار از تعادل ‌پرداخته است. به این منظور، پس از طراحی بازار برق در قالب مدل پویایی‌سیستمی، با استفاده از مدل بهینه‌یابی، مقادیر بهینه­ ی عرضه، تقاضا و قیمت تعیین شده است. این مدل در دو بازه زمانی یک روزه در ماه مرداد و یک ماهه (مردادماه) در سال 1386 با استفاده از نرم‌افزاز شبیه‌سازی Vensim اجرا شده است. برای انجام تحقیق فرض افزایش پنج درصدی تقاضا در ابتدای هر دوره و تعادل بازار و عدم امکان افزایش تولید نیروگاه های داخل در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، فقط در دوره­ ی زمانی یک ماهه در صورت امکان افزایش واردات، امکان تعادل بازار وجود داشته است. در این حالت، قیمت تعادلی 92/299 ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین تعادل عرضه و تقاضا در مقدار 7/16462 گیگاوات ساعت وجود داشته است.

طبقه بندی JEL:
D43 ،D50 ،C63 ،P22 ،C61

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Process of Determining Market Equilibrium Price of Electricity: System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Molaei 1
  • Davoud Manzour 2
  • Hossein Rezaee 3

چکیده [English]

In this paper, electricy price was redetermined after a disequilibrium shock using hill climbing optimization method. For this purpose, initially we modeled the power market using system dynamics approach, then optimal quantity suplied, optimal quantity demanded and equilibrium price are determined applying optimal linear programming model. The system dynamics model was run for one day and one month (August) in 2010 with VENSIM simulation software. To this end, we assumed market equilibrium and fixed capacity of domestic plants as well as a five percent rise in demand. The results showed that only in one-month period with the possibility of raising import, the market will clear. If so, the equilibrium price will be 299.92 rial/kwh and supply and demand will clear at 16462.7 kwh. 
 
JEL classification: D43, D50, C63, P22, C61

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity market
  • equilibrium market
  • System dynamics
  • reference price
  • Optimization