تعداد مقالات: 295
204. بررسی امکان پوشش تورم با سکه طلا در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-143

10.22055/jqe.2019.26749.1920

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ کوثر ضامنی


206. رابطه‌ی بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-127

10.22055/jqe.2012.10568

محمود هوشمند؛ محمد دانش نیا؛ صالح شهریور؛ اعظم قزلباش؛ زهره اسکندری پور


207. اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-133

10.22055/jqe.2011.10585

منصور زراء نژاد؛ سجاد پارساییان؛ ابراهیم انواری


209. بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و صادرات: مورد استان فارس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 105-128

10.22055/jqe.2011.10596

کریم اسلاملوئیان؛ احمد صدرائی جواهری؛ محمد حسین دیانتی


210. بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 123-149

10.22055/jqe.2011.10603

عنایت الله فخرایی؛ حمیده احمدی


211. تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 123-145

10.22055/jqe.2011.10632

منصور زراء‌نژاد؛ محمد مهدی زارع؛ مهدی اکابری


212. کاربرد رویکرد منطق فازی در مدلسازی تجارت غیرقانونی (قاچاق) در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 117-149

10.22055/jqe.2010.10639

محمد اخباری؛ مهدیه اخباری؛ رضا آقابابایی


216. توسعه ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 125-145

10.22055/jqe.2009.10689

بهزاد سلمانی؛ بهزاد امیری


217. اثر تکانه های درآمدی بر تراز تجاری در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 129-146

10.22055/jqe.2009.10702

حسین اکبری فرد؛ محمد سجاد کوشش


218. اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سال های 1385-1376

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-126

10.22055/jqe.2009.10709

سید مرتضی افقه؛ طلیعه قنواتی فر


220. برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-163

10.22055/jqe.2013.11409

صلاح ابراهیمی؛ عبدالمجبد اهنگری


222. شبیه‌سازی اثرات رشدی و رفاهی اصلاحات مالیاتی در ایران: یک تحلیل OLG-CGE

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 129-150

حمید هوشمندی؛ مجید صامتی؛ روزیتا روزیتا مؤیدفر


223. بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-143

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید مهدی مصطفوی؛ مرتضی بکی حسکوئی