111. تأثیر‌پذیری فعالیت‌های عمده‌ی اقتصادی از اجرای هم‌زمان اهداف اسناد بالا‌دستی در ایران (رویکرد تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه‌ریزی آرمانی چند‌هدفه)

رضا زینل زاده؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمد علی یعقوبی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-82

10.22055/jqe.2018.21926.1621