تعداد مقالات: 295
2. ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-17

10.22055/jqe.2012.10571

عبدالرحمن آرام؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری


6. شناسایی خوشه های صنعتی استان تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-22

10.22055/jqe.2011.10627

بهروز هادی زنوز؛ افشین برمکی


8. بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-21

10.22055/jqe.2010.10642

عباس عصاری آرانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ میثم رسولی میر


10. تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات در ایران (1386-1353)

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-22

10.22055/jqe.2010.10656

یداله دادگر؛ روح‌الله نظری


11. تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-28

10.22055/jqe.2009.10684

حمید ناظمان؛ مرتضی بکی حسکوئی


13. تحلیل کارایی در صنایع ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-20

10.22055/jqe.2009.10704

معصومه موسایی؛ خالد عبدالرحیم


17. بررسی تحرک درآمدی در نسل سنی زنان در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-20

میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی


18. مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-26

مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ فرهاد ترحمی


19. بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-19

امیرحسین توحیدی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ حسین محمدی؛ پریسا علیزاده


23. مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش‌های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-38

10.22055/jqe.2015.12101

سید کمال صادقی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمد علی متفکر آزاد؛ حسین اصغرپور قورچی؛ یعقوب اندایش


25. بررسی تاثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22055/jqe.2012.12290

حسین اکبری فرد؛ امید جنابی؛ رضا اشرف‌گنجویی