مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

27. واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب

ابراهیم مولایی جم؛ توکل حبیب زاده؛ مجید فشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1398

10.22055/jqe.2019.29189.2067

مقاله پژوهشی