مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

15. واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب

ابراهیم مولایی جم؛ توکل حبیب زاده؛ مجید فشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1398

10.22055/jqe.2019.29189.2067

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری