نویسنده = مهدی جعفری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.27761.1982

مهدی جعفری؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش