نویسنده = راضیه داوری کیش
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.27761.1982

مهدی جعفری؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش


2. نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398

10.22055/jqe.2019.28752.2045

حمید سپهردوست؛ راضیه داوری کیش؛ مریم ستاره ئی