نویسنده = احمد صلاح منش
تعداد مقالات: 3
1. برآورد آثار پویایی بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-179

10.22055/jqe.2018.21758.1616

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان


2. اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-95

10.22055/jqe.2017.17291.1353

احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی


3. بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-131

10.22055/jqe.2012.10590

محمد نادعلی؛ جواد رضایی؛ احمد صلاح منش